poniedziałek, 24 lipca 2017

Wyniki Półmaratonu Tradycji.

Prezentujemy pełne wyniki VI Półmaratonu Tradycji. Zapraszamy do zapoznania się.
https://competit.pl/wyniki/9687/

czwartek, 11 maja 2017

VI Półmaraton tradycji oraz Marsz Nordic Walking

 Adamów,  01.07.2017


 Otwarcie rejestracji: 12.05.2017
 Zamknięcie rejestracji: 27.06.2017

 Zgłoś się  
Lista uczestników


Półmaraton:

- Do dnia 31 maja 2017 roku - wpisowe wynosi 40 zł

- Do dnia 23 czerwca 2017 r. - wpisowe wynosi 50 zł

 - Do dnia 27 czerwca 2017 r. - wpisowe wynosi 70 zł

Bieg oraz Nordic Walking na dystansie 5 km:

- Do dnia 31 maja 2017 roku - wpisowe wynosi 20 zł

 - Do dnia 23 czerwca 2017 r. - wpisowe wynosi 40 zł

- Do dnia 27 czerwca 2017 r. - wpisowe wynosi 60 zł

Osoby NIEPEŁNOSPRAWNE są zwolnione z opłaty startowej.

. Członkom Klubu Biegacza V–MAX Adamów, mieszkańcom gminy Adamów oraz osobom urodzonym w roku 1950 i starszym przysługuje rabat w wysokości 50% wysokości wpisowego.


REGULAMIN VI PÓŁMARATONU TRADYCJI W LESIE GUŁOWSKIM:

1. CEL
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania i Nordic Walking jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
2. Promocja obszaru o wysokich walorach przyrodniczych – Lasu Gułowskiego.
3. Promocja Gminy Adamów.
4. Promocja Klubu Biegacza V-Max Adamów.
5. Upamiętnienie miejsc tradycji w Lesie Gułowskim.

2. ORGANIZATOR
1. Gmina Adamów oraz:
• Dom Kultury - Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Adamowie
• Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o.
• Ochotnicza Straż Pożarna w Adamowie
• Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Gułowskiej
2. Współorganizator – Klub Biegacza V-Max Adamów.

3. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się 1 lipca 2017 r.
2. Start biegu nastąpi o godz. 1800 – bieg na dystansie 21,0975 km. Trasa nie posiada atestu.
3. Trasa przebiegać będzie drogami leśnymi żółtym szlakiem ze startem i metą na parkingu leśnym „RONDO”.
4. Limit czasu dla półmaratonu wynosi 3 godziny. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani. Limit czasu dla biegu i NW na dystansie 5 km wynosi 75 minut.
5. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego.
6. Trasy biegów będą posiadać oznaczenia dystansu co 1 kilometr licząc od startu do mety.
7. Na mecie w punkcie medycznym znajdować się będzie karetka ”R”.
8. Program szczegółowy:
godz. 14.30 - otwarcie biura zawodów 
godz. 17.30 - zamknięcie biura zawodów
godz. 18.00 - start biegu na dystansie 21,0975 km
godz. 18.05 - start biegu i Nordic Walking na dystansie 5 km 
godz. 20.15 - wręczenie nagród zwycięzcom biegów
Impreza integracyjna dla wszystkich uczestników biegu

4. UCZESTNICTWO
1. Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu fair play. Organizator ustala limity zawodników dla poszczególnych biegów:
• Półmaraton Tradycji 300 zawodników
• Bieg 5 km 100 zawodników
• Nordic Walking 100 zawodników 
2. W biegu prawo startu mają osoby, które ukończą do dnia 1 lipca 2017 r. 18 lat (bieg na dystansie 21,0975 km). Uczestnicy (dzieci i młodzież), którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w imprezie i mogą startować tylko w biegu i Nordic Walking na dystansie 5 km.
3. W kategorii osób „NIEPEŁNOSPRAWNYCH”, start odbywa się w biegu i Nordic Walking na dystansie 5 km, bez podziału na kategorie wiekowe. NIEPEŁNOSPRAWNY uczestnik deklarując (dokumentując) start w tejże kategorii nie może być klasyfikowany w żadnej innej kategorii.
4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu 01.07.2017 r. w godz. od 1430 do 1730. Podczas weryfikacji wszyscy zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika do weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w przedmiotowym biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie. Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
5. Sędzia Główny i Dyrektor biegu mogą nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.
6. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator będzie posiadał wykupioną polisę OC.
7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
8. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

5. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.adamow.pl i www.kleeberczycy.pl Zgłoszenia on line zostaną zawieszone 27 czerwca 2017 roku. Po tym terminie zgłoszenia NIE BĘDĄ MOŻLIWE.
2. Każdy uczestnik VI Półmaratonu Tradycji w Lesie Gułowskim ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego).
Półmaraton:
- Do dnia 31 maja 2017 roku - wpisowe wynosi 40 zł
- Do dnia 23 czerwca 2017 r. - wpisowe wynosi 50 zł
- Do dnia 27 czerwca 2017 r. - wpisowe wynosi 70 zł
Biuro Zawodów będzie przyjmowało wpłaty tylko od zawodników zapisanych on line od 24.06 do 27.06. 2017r.
Bieg oraz Nordic Walking na dystansie 5 km:
- Do dnia 31 maja 2017 roku - wpisowe wynosi 20 zł
- Do dnia 23 czerwca 2017 r. - wpisowe wynosi 40 zł
- Do dnia 27 czerwca 2017 r. - wpisowe wynosi 60 zł
3. Osoby NIEPEŁNOSPRAWNE są zwolnione z opłaty startowej.
4. Członkom Klubu Biegacza V–MAX Adamów, mieszkańcom gminy Adamów oraz osobom urodzonym w roku 1950 i starszym przysługuje rabat w wysokości 50% wysokości wpisowego.
5. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
6. Opłatę należy wnosić na konto bankowe Klubu Biegacza V-Max Adamów, Bank Spółdzielczy w Adamowie – rachunek nr 42 9202 0003 0000 0084 2000 0010. W tytule należy wpisać: IMIĘ NAZWISKO, ROK URODZENIA i odpowiednio: PT – Półmaraton Tradycji, 5KM – bieg na 5 km , 5NW – Nordic Walking. 
7. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie www.adamow.pl i www.kleeberczycy.pl.
8. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.
10. Wszelkie sprawy dotyczące organizacji biegów należy kierować na adres e-mail: m.orzylowska@adamow.pl

6. KLASYFIKACJE
W VI Półmaratonie Tradycji w Lesie Gułowskim będą prowadzone następujące klasyfikacje:
Półmaraton
1. Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet 
2. Kategorie wiekowe:
Kategoria wiekowa Lat
K19 - 29 / M19 - 29 19-29
K30 - 39 / M30 - 39 30-39
K40 – 49/ M40 – 49 40-49
K50 – 59/ M50 - 59 50-59
K60+ / M60+ >60

Bieg i Nordic Walking na dystansie 5 km 
Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet bez podziału na kategorie wiekowe.

7. NAGRODY
1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn Półmaraton Tradycji za miejsca 1 - 6 statuetki oraz upominki od organizatorów.
2. W biegu i Nordic Walking na dystansie 5 km kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsca 1 – 3 zawodnicy otrzymają statuetki oraz upominki od organizatorów.
3. We wszystkich kategoriach wiekowych Półmaratonu Tradycji za zajęcie 1 miejsce statuetka oraz za miejsca 1 - 3 upominki od organizatorów. 
4. Dla wszystkich osób, które ukończą bieg zgodnie z regulaminem okolicznościowe medale na mecie.
5. Nagrody w klasyfikacji generalnej nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych.

8. ZASADY FINANSOWANIA
1. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizator.
2. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej.

9. PUNKTY ODŻYWIANIA I ŻYWIENIE
1. Na trasie półmaratonu będą się znajdowały co najmniej 4 punkty odżywiania z wodą i izotonikiem.
2. Po zakończeniu biegu każdy uczestnik otrzyma napój izotoniczny.
3. Organizator zapewnia ciepły posiłek w ramach imprezy integracyjnej pod nazwą „Smaki lasu” z degustacją produktu „Izotonic V-MAX”.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg pod nazwą „VI Półmaraton Tradycji w Lesie Gułowskim” odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
3. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
4. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór.
5. Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu.
6. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia biegów zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
7. Biuro Zawodów znajdować się będzie na parkingu leśnym „RONDO” w Gułowie.
8. Zawodnicy będą mieli możliwość bezpłatnego korzystania z przebieralni, umywalni i toalet znajdujących się przy stadionie sportowym w Adamowie (ul. Targowa 25).
9. Protesty należy składać w dniu imprezy do sędziego głównego, do 30 minut od chwili ogłoszenia wyników oficjalnych. Złożenie protestu równoznaczne jest z wpłatą kaucji w wysokości 200 zł. W przypadku nie uznania protestu kaucja przepada.
10. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
11. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
12. W sprawach nie ujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
13. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie biegu.

Dyrektor Biegu
„Półmaraton Tradycji”

Marta Orzyłowska


sobota, 6 maja 2017

Rowerowy KBV-Max

Zapraszamy na rozjazd rowerowy 
Niedziela godz 9:30 Start koniec ul. Rusieckich w Adamowie.
Planowana trasa ok. 90- 100 km w bardzo spokojnym tempie ok. 25-27/godz. Całość zakończona 20min biegiem (opcja dla chętnych) Zapraszamyniedziela, 23 kwietnia 2017

Orlen Warsaw Maraton

KB V-MAX Adamów podbija stolicę
Po raz kolejny reprezentacja naszego klubu pokazała klasę rywalizując podczas Orlen Warsaw Maraton, zaliczając spektakularne debiuty bijąc rekordy życiowe oraz świetnie się bawiąc. Oto nasze wyniki:
Maraton -42,195 km
Strupiechowski Maciej 3:21:31 PB
Cąkała Magda 3:36:52 Debiut
Goławski Jacek 4:33:29 Debiut
Strzyżewski Maciej 4:48:02 Debiut
Mościcki Łukasz - Kontuzja
Bieg Oshee 10km:
Młodzikowski Paweł 33:26 PB
Chybowski Rafał 43:31 PB
Józwik Marek 43:55 PB
Chadaj Marek 44:03
Burdach Adam 44:30
Michalak Paweł 44:59
Młodzikowska Weronika 52:23
Poddębniak Ela 53:15
Burdach Mirosława 54:09
Burdach Bożena 57:42
Chadaj Ewa 59:18
Chadaj Karolina 61:53